กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแปที่เคารพทุกท่าน

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแปที่เคารพทุกท่าน

ประกาศจากโรงเรียนบ้านกุมแปแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแปที่เคารพทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมทั้งระดับประเทศและในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีความรุนแรง และไม่มีท่าทีจะลดเบาบางลง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ทางโรงเรียนบ้านกุมแป จึงขอ เลื่อนการเปิดเรียนตามปกติ (On-site) เป็นวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยในระหว่างนี้ นักเรียนสามารถเรียนทาง On-Line กับคุณครูประจำวิชาตามตารางเรียนที่โรงเรียนได้แจ้งไปแล้วหมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ในวันศุกร์ ที่ 30 กรกฏาคม 2564 ให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าอาหารกลางวัน / นม / ทุน กสศ.

About webmaster