กิจกรรมน่าสนใจ

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านกุมแป
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 17 คน รวมทั้งหมด 23 คน
ครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

นางวิไลพร นาบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
นางจำเรียง รักษาชล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอาภรณ์ นวลจุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเครือฟ้า คุ้มเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวโสภิดา เพชรสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา ช่วยรักษ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวฝนทิพย์ ทองแก้ว
ครู
นางสาวสุพรรษา ลายทิพย์
ครู
นายเฉลิม ขวัญดำ
ครู
นายธีระศักดิ์ ทองมา
ครู
นางสาวภัทรรินทร์ โชติศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นายเรวัต รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย
นายเสนอ ขาวพิชัย
ช่างไม้ชั้น 3
นางรุจี เดชเชียร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชุติมณฑน์ สายน้อย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฐกานต์ พูลนวล
ครูอัตราจ้าง
นายณัฐภาคิน อานนท์
ครูอัตราจ้าง
น.ส.ชนากานต์ เนาว์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ