กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขที่เพิ่มเติม
พรบ. ระเบียบ บริหาร ราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ 2546 แก้ไขที่เพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตามมาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ศ 2546