กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนบ้านกุมแป การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านกุมแป การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านกุมแป
เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๑ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ ๕ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้มีการยกระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ทั้งจังหวัด และปิดโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งหมด โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทางโรงเรียนบ้านกุมแป จึงขอปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๑ /๒๕๖๔ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

About webmaster