หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นางวิไลพร นาบุญ หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนบ้านกุมแป พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับสนามสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกุมแป ซึ่งคณะกรรมการระดับสนามสอบปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …