หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / วันที่ 27 มกราคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านกุมแป

วันที่ 27 มกราคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านกุมแป

วันที่ 27 มกราคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านกุมแป อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ซึ่งจะดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสนามโรงเรียนบ้านกุมแป ดังนี้
โรงเรียนบ้านกุมแป
โรงเรียนบ้านควนเงิน
โรงเรียนวัดวังกลม
โรงเรียนบ้านตูล
โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
โรงเรียนบ้านควนมุด
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 จัดระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม 2563

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …