กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

เกี่ยวกับจามจุรี

ข้อมูลประวัติปรัชญา/คำขวัญ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์พันธกิจ/เป้าหมายวิสัยทัศน์

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1080210160
รหัส Smis 8 หลัก : 80030085
รหัส Obec 6 หลัก : 210160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกุมแป
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankumpae
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านกุมแป
ตำบล : บ้านตูล
อำเภอ : ชะอวด
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80180
โทรศัพท์ : 0817286520
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2499
อีเมล์ : school@bankumpae.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.bankumpae.ac.th

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุมแปก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2499 ที่ตั้งเดิมอยู่ที่วัดกุมแป หมูที่ 3 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีต่อมาย้ายจากที่เดิมมาตั้งที่อยู่ปัจจุบัน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายให้ เครือแป้น นายสียน ภุมรินทร์ นายเฟื่อง หนูเอี่ยม จำนวน 9 ไร่ 2 งาน ครูใหญ่คนแรกคือนายนิพันธ์ ชนะสงคราม เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ปีการศึกษา 2521 ขยายชั้นเรียนระดับ ป.5-ป.6

ปีการศึกษา 2534 ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแห่งแรกของอำเภอชะอวด

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน 3 ระดับคือ

-อนุบาล

-ประถมศึกษา

-มัธยมศึกษาตอนต้น

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

กำลังปรับปรุง

ปรัชญาประจำโรงเรียน

“การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิตทุกคนสามารถเรียนรู้ได้”

คำขวัญโรงเรียน

“สะอาด เรียนดี มีนิสัยประหยัด พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

เอกลักษณ์

“ไหว้สวย”

อัตลักษณ์

“นักเรียนมีนิสัยประหยัด”

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพฒนา
 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
 6. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

 1. โรงเรียนมีความเข็มแข็งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างมีระบบ
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 4. เด็กมีพัฒนาการสติปัญญาสมวัย
 5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นและเป้นแหล่งเรียนรู้ที่ดี
 6. ผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองได้ตระหนักและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 7. ชุมชนได้รับข่าวสารและแสดงความต้องการและประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
 8. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 9. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2559 โรงเรียนบ้านกุมแป จะบริหารจัดการและส่งเสริมการศึกษา ในด้านข้อมูลสารสนเทศ กำหนดนโยบาย วางแผน กำกับ ติดตาม ประเมินผล ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา ด้วยการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสารถตามเกณฑ์มาตรฐานบุคลากรได้รับการพัฒนา สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดี ชุมชนมีส่วนร่วม อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ให้ดำรงอยู่อย่างสันติสุข